ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
(22) 620-25-06
sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności CLV  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszewskiego w Warszawie

Deklaracja dostępności CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej liceumtwarda.edu.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-11-15
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Deklarację  sporządzono dnia 2020.03.20
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną tj. Cezary Wilk adres poczty elektronicznej: c.wilk@liceumtwarda.edu.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego ul. W. Żywnego 25 02-701 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia: A i B. Wejście B od strony ulicy W. Żywnego, wejście A od strony bloków mieszkalnych.

Wejście A, B nie ma żadnych barier utrudniających wejście do Szkoły. Jednocześnie przed wejściem B znajduje się podjazd umożliwiający swobodne wejście/wjazd na teren szkoły

Budynek jest wyposażony w windę, co stanowi dostępności dla osób z problemami w poruszaniu się.

Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niewidome i słabowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym na teren i do budynku Liceum (parter) po uprzednim skontaktowaniu się w tej sprawie z sekretariatem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Do siedziby CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. W. Żywnego 25 można dojechać:

liniami tramwajowymi numer 4, 18, 35–– przystanek Przy Królikarni

metro –stacja Wierzbno  następnie pieszo ok 10 min.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Każda aktualność posiada wersję czytaną.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących.

W menu najwyżej umiejscowionym na stronie znajdują się pomocne opcje:

„Wersja kontrastowa”

„Powiększanie i pomniejszanie czcionki”

Zmiana rozmiaru strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok